Hui : converger confluer vers le centre
Hui : confluer, converger vers le centre
- Tai Ji Quan 113 mouvements
  Partie 1
- Boxe longue (Chang Quan)
   Lian Bu Quan
- Boxe longue (Chang Quan)
   20 mouvements
- Cours de maniement du bâton
   dimanche 13/12/2015
   JA Saint Malo St Servan
- Travail postural
- Qi Gong 
- Tai Ji Quan style Yang
- Ba Gua Zhang style Cheng
- He Bei Xing Yi Quan
- Tai Ji Tang Lang Quan
Tui Shou (poussée des mains):